Dziś jest: czwartek 27.07.2017
Menu

Aktualności

Boże Ciało - zmiana terminu odbioru odpadów

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu informuje, że ze względu na przypadające Święto Bożego Ciała w dniu 15.06.2017 r. zmianie ulegną terminy odbioru odpadów.
Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych (pojemniki zielone), bioodpadów (pojemniki brązowe) oraz odpadów zbieranych selektywnie odbędzie się w następujących dniach:

ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (POJEMNIKI ZIELONE)

środa  (14.06) – odbieramy odpady tak, jak w każdą środę oraz opróżniamy połowę z tych pojemników, które zwykle obsługujemy w czwartek, tj. Podgórz, Jakubskie, Bydgoskie, Wrzosy, Rubinkowo, Bielawy i Skarpa, Zespół Staromiejski.
czwartek (15.06) – dzień wolny (Boże Ciało).
piątek  (16.06) – odbieramy odpady tak, jak w każdy piątek  oraz kończymy odbiór trasy czwartkowej na osiedlach Podgórz, Jakubskie, Bydgoskie, Wrzosy, Rubinkowo, Bielawy, Skarpa, Zespół Staromiejski.

ODBIÓR BIOODPADÓW (POJEMNIKI BRĄZOWE)

środa  (14.06) – odbieramy odpady tak, jak w każdą środę oraz opróżniamy połowę z tych pojemników, które zwykle obsługujemy w czwartek, tj. tj. Wrzosy I, Leśna Polana, Działki Klemensa, Czerniewice.
czwartek (15.06) – dzień wolny (Boże Ciało).
piątek  (16.06) – odbieramy odpady tak, jak w każdy piątek  oraz kończymy odbiór trasy czwartkowej na osiedlach Wrzosy I, Grębocin Bielawy.

ODBIÓR ODPADÓW SUCHYCH I SZKŁA (POJEMNIKI ŻÓŁTE I BIAŁE)

środa  (14.06) – odbieramy odpady tak, jak w każdą środę oraz opróżniamy połowę z tych pojemników, które zwykle obsługujemy w czwartek, tj. Bydgoskim Przedmieście, Jakubskie Przedmieście, Mokre, Na Skarpie.
czwartek (15.06) – dzień wolny (Boże Ciało).
piątek  (16.06) – odbieramy odpady tak, jak w każdy piątek  oraz kończymy odbiór trasy czwartkowej na osiedlach Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Na Skarpie.

12.06.2017 


Wiosenne porządki z MPO

W sobotę 22 kwietnia MPO zaprasza do moblilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunlanych. Mieszkańcy Torunia za darmo w czterech miejscach miasta będą mogli oddać zbędne w mieszkaniach stare meble, elektrośmieci, przeterminowane leki, baterie, akumulatory, star opony czy resztki poremontowe.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. zaprasza na wspólne wiosenne porządki. - W sobotę 22 kwietnia w czterech punktach Torunia będzie działać nasz mobilny punkt odbioru odpadów – mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. – Mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie oddawać stare meble, elektrośmieci, akumulatory czy przeterminowane leki. To będzie dobry dzień na wiosenne porządki. Mamy nadzieję, że dzięki temu w Toruniu będzie mniej dzikich wysypisk.

Mobilne PSZOK-i będą znajdować się w następujących miejscach i godzinach:
1) godz. 9.00 - 10.30 parking Intermarche przy ul. Niesiołowskiego 25;
2) godz. 11.30 – 13.00 parking Intermarche przy ul. Ugory 4;
3) godz. 14.00 - 15.30 parking CH Plaza (strefa załadowcza).

Dodatkowy PSZOK będzie działał też w godz. 9.00 – 15.30 w siedzibie spółki przy ul. Grudziądzkiej. 

Podobną akcję MPO zorganizowało w 2016 roku. Podczas grudniowych Świątecznych porządków zebraliśmy ponad 11 ton odpadów.

18.04.2017

 


Tablice na boksy śmietnikowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. dostarczyło spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym tablice z informacjami, jak prawidłowo segregować odpady surowcowe. Tablice będą zamontowane na boksach śmietnikowych.  

- Informacje o tym, jakie surowce należy wrzucać do jakiego pojemnika, podane są w sposób bardzo prosty, na zasadzie „wrzucaj – nie wrzucaj”mówi Piotr Rozwadowski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. – Tablice to kolejna forma naszych działań, jakie prowadzimy dla promowania selektywnej zbiórki.

MPO od lat organizuje różne działania promujące selektywną zbiórkę odpadów. Wydajemy broszury, ulotki, prowadzimy lekcje w szkołach, organizujemy festyny i pikniki. Od września 2015 roku na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej działa nasze multimedialne centrum edukacji ekologicznej EcoKid, w którym uczymy zasad prawidłowej gospodarki odpadami.  Centrum EcoKid odwiedziło już ponad 4000 osób.

MPO kupiło 562 tablice (120 sztuk formatu A1 i 442 sztuki formatu A3). Tablice zostały zamówione  z grantu przyznanego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań SA w ramach projektu Kultura segregacji.

29.12.2016


Nowe uchwały dla odpadów

W dniu 7 czerwca 2016 r. weszły w życie nowe uchwały Rady Miasta Torunia, regulujące zasady organizacji gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Dotychczasowe uchwały Rady w tym zakresie utraciłyby moc po dniu 1 sierpnia 2016 roku, na co wskazywała nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 01.02.2015 r.

Zatem zachowując ciągłość formalnych podstaw funkcjonowania systemu, Rada Miasta Torunia podjęła w dniu 12 maja 2016 r. pięć nowych uchwał w sprawie:

 1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń - nr 300/16,
 2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nr 301/16.
 3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – nr 302/16.
 4. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nr 303/16.
 5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń - nr 304/16.

Nowe uchwały nie dokonują rewolucji w przepisach regulaminu, usług świadczonych w systemie, opłat ponoszonych przez mieszkańców, czy wzorze deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości - w zasadniczym kształcie uwzględniają regulacje zawarte w dotychczas obowiązujących uchwałach. Dokonane zmiany mają charakter głównie formalny, doprecyzowujący i usprawniający.

Spośród najistotniejszych zmian należy wymienić między innymi:

 • wprowadzenie w regulaminie nowego rodzaju pojemników do gromadzenia odpadów – półpodziemne;
 • określenie uniwersalnego zakresu pojemności worków do zbierania odpadów, które może zastosować właściciel nieruchomości;
 • określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez przedsiębiorcę prowadzącego PSZOK;
 • rozbudowanie systemu o odbiór odpadów z pielęgnacji terenów zielonych – określono częstotliwości odbierania odpadów zielonych (z pielęgnacji terenów zielonych) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonej przez mieszkańców. Odbierane one będą w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w terminie do 7 dni po wstawieniu pojemnika lub worków na nieruchomość (do 24 godzin w przypadku kontenerów), po zgłoszeniu przez właściciela lub zarządcę nieruchomości takiego zapotrzebowania;
 • dokładne wskazanie w ramach trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że opłatę uiszcza się z dołu lub z góry (w zależności od danego okresu wnoszenia opłaty);
 • wprowadzenie nowego zaktualizowanego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • doprecyzowanie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wskazanie formatu elektronicznego oraz wymagań dotyczących układu informacji i powiązań między nimi.

Zwracamy uwagę na przyjęty przez Radę Miasta Torunia nowy wzór deklaracji, który obowiązuje od 7 czerwca 2016 r. Od tego dnia, przy składaniu deklaracji do Prezydenta Miasta Torunia, należy stosować wyłącznie nowy, obowiązujący wzór.

Zachęcamy właścicieli nieruchomości, zarządców i mieszkańców do zapoznania się z treścią uchwał regulujących kwestię organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Toruń.

07.06.2016


Zapraszamy do PSZOK na lewobrzeżu

W lewobrzeżnej części Torunia funkcjonuje już Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowy PSZOK znajduje się przy ul. Dwernickiego 15 – 15 a. Czynny jest  od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00, a w soboty w godz. 10.00 – 14.00.

25.02.2016

Przeczytaj tekst o PSZOK na lewobrzeżu