Dziś jest: sobota 26.05.2018
Menu

Cele ekologiczne do osiągnięcia

Pomimo znacznej poprawy w ostatnich latach w zakresie selektywnej zbiórki, daleko w naszym kraju do realizacji idei „społeczeństwa recyklingu”, które nie tylko unika wytwarzania odpadów, lecz także wykorzystuje je w charakterze surowców. Tymczasem w Polsce nadal ponad 80% wytworzonych odpadów komunalnych jest unieszkodliwianych poprzez ich umieszczenie na składowiskach.

Rewolucyjne zmiany w gospodarowaniu odpadami mają właśnie na celu wypracowanie systemu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, w którym przestrzegane są zasady postępowania z odpadami zgodnie z ustaloną hierarchią. W pierwszej kolejności należy dążyć do zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenia ich niebezpiecznych właściwości. W kolejnym kroku – trzeba wykorzystywać ich cechy materiałowe i energetyczne. Ostatecznym, jednak najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami, jest ich składowanie na składowiskach.

Obowiązki w tym zakresie ustaliła Komisja Europejska w odpowiednich dyrektywach dotyczących gospodarowania odpadami, a Polska, jako Państwo Członkowskie, jest zobowiązana je wykonywać. Ambitne cele i wymagające normy ekologiczne, związane z segregacją i ponownym wykorzystaniem odpadów komunalnych, postawiono przed każdą polską gminą.

Jakie cele ekologiczne musi osiągnąć Toruń do końca 2020 roku?

  1. Co najmniej 50% - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyrzucanego w mieście musi być poddane recyklingowi (ponownemu wykorzystaniu).
  2. Co najmniej 70% - odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrzucanych w mieście musi być przygotowane do ponownego użycia i odzysku z zastosowaniem bezpiecznych metod.
  3. Gmina musi także ograniczyć ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania:
    • Od 16 lipca 2020 r. - odpady biodegradowalne mogą stanowić nie więcej niż 35% (wagowo) całkowitej masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania na składowisku odpadów - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)