Dziś jest: niedziela 24.06.2018
Menu

Obowiązki właściciela nieruchomości

Właściciele nieruchomości to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby, które posiadają nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w  którym ustanowiono odrębną własność  lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Toruniu, w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, obowiązek ten przejęła gmina;
 2. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń;
 3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
 4. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;
 5. realizowanie innych obowiązków określonych w ww Regulaminie. 

Właściciele nieruchomości objęci przez gminę zorganizowanym odbiorem odpadów są obowiązani:

 1. złożyć do Prezydenta Miasta Torunia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, otrzyma wtedy stosowne zawiadomienie od Urzędu Miasta Torunia.

  Więcej w zakładce Deklaracje
 2. ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje  za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

  Podstawowy termin wnoszenia opłaty: do ostatniego dnia każdego miesiąca - za dany miesiąc.

  Więcej w zakładkach Opłaty za odpady oraz FAQ