Dziś jest: piątek 20.04.2018
Menu

Obowiązki gminy

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują zupełnie nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Zmiany zaszły w efekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w znacznym stopniu rozszerzyła katalog obowiązków gminy w tym zakresie.

Nowe przepisy zawarte w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły na samorządy gminne jeden podstawowy nowy obowiązek - są one zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy. Rada gminy może także postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne.

Podstawowe obowiązki gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie:

 1. Gmina tworzy warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnia wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.
 2. Gmina zapewnia samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami budowę, utrzymanie i eksploatację obiektów służących utrzymaniu czystości i porządku:
 • regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 • stacji zlewnych ścieków, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,
 • instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych,
 • szaletów publicznych.
 1. Gmina obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Gmina nadzoruje nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a szczególnie nad wykonywaniem zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 3. Gmina odpowiada za wdrożenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej frakcje odpadów: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji.
 4. Gmina tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy (zob. zakładka Punkty PSZOK).
 5. Gmina wskazuje miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który pochodzi z gospodarstw domowych.
 6. Gmina odpowiada za osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu odpadów, przygotowania ich do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (zob. zakładka Cele ekologiczne do osiągnięcia).
 7. Gmina prowadzi działania informacyjne wobec mieszkańców oraz edukację dotyczącą prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności o zasadach ich selektywnego zbierania.
 8. Gmina zapewnia zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku.
 9. Gmina utrzymuje czystość na przystankach komunikacyjnych, których jest właścicielem lub zarządzającym oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych.