Dziś jest: niedziela 24.06.2018
Menu

Pytania i porady (FAQ)

1. Zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość. Co powinienem zrobić?
Każdą zmianę mającą wpływ na wysokość opłaty należy zgłosić, poprzez złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Kiedy należy zgłosić zmianę liczby zamieszkujących osób? Czy mogę zrobić to z wyprzedzeniem?
Korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Można to uczynić również z wyprzedzeniem.

3. Gdzie można znaleźć druki deklaracji?
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest:
1) w zakładce Deklaracje
2) w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220
3) w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:
  -  PIUM - Centrum: ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
  -  PIUM - Rubinkowo: ul. Dziewulskiego 38,
  -  PIUM - Podgórz: ul. Poznańska 52,
  -  PIUM - Grudziądzka: ul. Grudziądzka 126b.

4. Gdzie należy złożyć deklarację? Czy deklarację mogę wysłać e-mailem?
Deklarację należy złożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT lub w PIUM-ach (zob. wyżej pyt. 3).
Deklarację można też wysłać pocztą na adres WGK lub przesłać drogą elektroniczną - adres e-mail: odpady@um.torun.pl ale jedynie w przypadku gdy jest podpisana podpisem elektronicznym. Deklarację można również wysłać drogą eletroniczną poprzez profil zaufany ePUAP.

5. Jestem mieszkańcem bloku w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Czy powinienem składać deklarację?
W takim przypadku deklarację składa zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Właściciel lub najemca lokalu powinien za każdym razem informować spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących ten lokal.

6. Jestem właścicielem lokalu, który wynajmuję, kto powinien złożyć deklarację?
Deklarację zobowiązany jest złożyć podmiot faktycznie władający nieruchomością (najemca). Jednak dopuszczalne jest również złożenie deklaracji przez właściciela.

7. Osoba, która złożyła deklarację, zmarła, co powinienem zrobić?
1) należy przedłożyć kserokopię aktu zgonu (w celu zamknięcia karty kontowej zmarłej osoby – wyzerowania naliczonych należności) oraz
2) jeżeli nieruchomość będzie nadal zamieszkana – podmiot faktycznie władający nieruchomością zobowiązany jest złożyć pierwszą deklarację (w celu otwarcia nowej karty kontowej dla tej osoby – naliczenia należności dla tej osoby).

8. Sprzedałem nieruchomość, co muszę zrobić?
Należy złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  w celu zamknięcia karty kontowej – wyzerowania naliczonych należności.

9. Posiadam nieruchomość, która podzielona jest na część mieszkalną i część wykorzystywaną na cele działalności gospodarczej - czy powinienem złożyć deklarację osobno dla każdej z tych części?
W Toruniu gminnym system odbioru odpadów objęte są tylko nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe, na których terenie powstają odpady komunalne, powinny zabezpieczyć odbiór odpadów poprzez zawarcie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą. Ten sam obowiązek dotyczy części nieruchomości wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej.

10. Czy wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami z góry za cały rok wiąże się z jakąś zniżką?
Wniesienie opłat z góry za cały rok nie powoduje obniżenia opłaty.

11. Gdzie znajdę numer rachunku bankowego, na który wnosi się opłatę za odpady?
Dla każdej złożonej deklaracji został wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego. Podany on został w korespondencji skierowanej do podmiotu składającego deklarację lub korektę deklaracji. W przypadku jego zagubienia należy kontaktować się z WGK (dane teleadresowe w zakładce Kontakt).

12. Czy stawki opłaty za odbiór odpadów będą zmieniane co rok?
Nie. Uchwalone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują bezterminowo, tzn. do momentu podjęcia przez Radę Miasta Torunia nowej uchwały zmieniającej te stawki (w takiej sytuacji mieszkańcy Torunia zostaną o tym pisemnie poinformowani).

13. Co zrobić w przypadku uszkodzenia pojemnika?
Należy taki przypadek zgłosić do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu lub do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia (dane teleadresowe w zakładce Kontakt).

14. Dlaczego nie odebrano odpadów zgodnie z harmonogramem?
Przyczyn nieodebrania odpadów może być wiele – brak dostępu do pojemników lub worków, trudności z dojazdem do posesji, umieszczenie np. odpadów gruzu budowlanego w pojemniku. Informacje może uzyskać w BOK MPO lub w WGK (dane teleadresowe w zakładce Kontakt).

15. Moje gospodarstwo domowe zwiększyło się i wytwarzamy więcej odpadów. Czy powinienem dopłacić za większy pojemnik?
Zmiana ilości osób winna być zgłoszona poprzez złożenie korekty deklaracji. Po wpłynięciu tej korekty możliwe jest zwiększenie pojemnika do zbierania odpadów.

16. Dlaczego nie wolno wrzucać ziemi do bioodpadów?
Ziemia to nie bioodpady. To odpad obojętny, który nie ulega biodegradacji.

17. Dlaczego nie wolno wrzucać szyb do pojemników na szkło?
Szkło opakowaniowe podlega innemu procesowi przetwarzania niż szyby, dlatego nie wolno ich mieszać.