Dziś jest: niedziela 24.06.2018
Menu

Opłaty za odpady

Zmiany w gospodarce odpadami z 2013 roku wprowadziły powszechny obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami wobec właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne.

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje  za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Rada Miasta Torunia ustala metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz obwiązujące stawki tej opłaty. Spośród dostępnych metod ustalania opłat przyjęto model, który zakłada naliczanie opłat od gospodarstwa domowego, w zależności od liczby zamieszkujących je mieszkańców. Dodatkowo, z racji różnej charakterystyki i kosztów odbioru, zróżnicowano stawki opłat ze względu na rodzaj zabudowy – osobno dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Selektywne zbieranie odpadów wiąże się w Toruniu z opłatą w wysokości 25% mniejszej, niż w przypadku gdy zdecydujemy się nie segregować odpadów.

Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Toruniu są następujące:

Zabudowa jednorodzinna

Gospodarstwo domowe składające się z:

1 osoby

2 osób

3 osób

4 i więcej osób

Selektywne zbieranie odpadów

12,00 zł

23,00 zł

33,00 zł

42,00 zł

Nieselektywne zbieranie odpadów

15,00 zł

29,00 zł

42,00 zł

53,00 zł

Zabudowa wielorodzinna

Gospodarstwo domowe składające się z:

1 osoby

2 osób

3 osób

4 i więcej osób

Selektywne zbieranie odpadów

11,00 zł

21,00 zł

30,00 zł

38,00 zł

Nieselektywne zbieranie odpadów

14,00 zł

27,00 zł

38,00 zł

48,00 zł


Stawki te zostały określone określone w uchwale Nr 302/2016 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Gmina Miasta Toruń stosuje indywidualne numery rachunków bankowych dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po złożeniu przez właściciela deklaracji otrzymuje on pisemną informację dotyczącą indywidualnego rachunku bankowego, na który powinien dokonywać wpłat z tytułu opłaty za odpady.