Dziś jest: niedziela 24.06.2018
Menu

Odbiór odpadów

Rada Miasta Torunia ustaliła zakres usług świadczonych przez gminę w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W głównej mierze usługi te obejmują odbieranie zgromadzonych w pojemnikach odpadów komunalnych.

Wykonawca usługi odbioru odpadów wyłaniany jest przez gminę w drodze konkurencyjnego przetargu. Wyłoniony obecnie Wykonawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasta Toruń umowy, zobowiązany jest zapewnić odbiór:

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2. odpadów zebranych na nieruchomości w sposób selektywny:

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,

3. odpadów komunalnych z podziemnych pojemników;
4. baterii i akumulatorów małogabarytowych;
5. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

W systemie odbioru na terenie Torunia funkcjonuje w wielu miejscach rozwiązanie polegające na łącznym zbieraniu:

 • papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych łącznie jako tzw. odpadów suchych,
 • odpadów zielonych i ulegających biodegradacji łącznie jako tzw. odpadów mokrych (bioodpadów),

Rozwiązanie to dopuszcza Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń, jednak MPO Sp. z o.o. w ramach wykonywania obowiązków odbierania zobowiązane jest stosować do odbioru odpadów suchych i odpadów mokrych takie same zasady, jak do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na poszczególne frakcje wskazane wyżej.

Częstotliwość odbioru odpadów

Z domów jednorodzinnych

Z budynków wielorodzinnych

odpady zmieszane

raz w tygodniu

odpady zmieszane

min. dwa razy w tygodniu

odpady suche i szkło

raz w miesiącu

odpady suche

min. raz w tygodniu

odpady biodegradowalne i zielone

 • raz w tygodniu (IV-XI),
 • co dwa tygodnie (XII-III)

szkło

co dwa tygodnie

meble i odpady wielkogabarytowe

dwa razy w roku

meble i odpady wielkogabarytowe

raz w miesiącu

Odbiór odpadów w godzinach 6.00 – 18.00