Dziś jest: piątek 20.04.2018
Menu

Wyposażenie w pojemniki

Zgodnie z zapisami umowy na odbiór odpadów zawartej z Gminą Miasta Toruń (zob. więcej w zakładce Gminny system odbioru) Wykonawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości zamieszkałe, wskazane przez Gminę, w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń

Główne zasady wyposażenia w pojemniki i worki (- zgodnie z  pkt 7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem do umowy na odbiór odpadów zawartej z Gminą Miasta Toruń):

 1. punkty gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej wyposażone zostaną w worki na odpady suche, worki na szkło, worki na odpady zielone, pojemniki na odpady mokre (bioodpady) i pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
   
 2. punkty gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej wyposażone zostaną w oddzielne pojemniki na odpady suche (opcjonalnie z odrębnym zbieraniem papieru i tektury), pojemniki na szkło i pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Dodatkowo, na zlecenie Zamawiającego, punkt gromadzenia odpadów zostanie wyposażony w pojemniki na odpady mokre (bioodpady). W przypadkach braku możliwości posadowienia pojemnika na terenie nieruchomości, w tym w szczególności na terenie Zespołu Staromiejskiego, nieruchomość taką wyposaża się odpowiednio w worki do zbierania odpadów,
   
 3. w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada właścicielom nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej udostępnione będą pojemniki, kontenery lub worki do selektywnego gromadzenia odpadów zielonych w terminach uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. Po zgłoszeniu przez właściciela/zarządcę nieruchomości zapotrzebowania na odbiór odpadów zielonych oraz przekazaniu wskazówek dotyczących rodzaju i ilości pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów tego rodzaju oraz miejsca ich posadowienia na nieruchomości MPO Sp. z o.o., w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia, udostępnia właścicielom/zarządcom odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki, przy czym czas posadowienia pojemnika/kontenera na nieruchomości nie będzie dłuższy niż 24 godziny. Odbiór odpadów odbywał się będzie nie częściej niż co 7 dni. Zastosowane pojemniki/kontenery/ worki powinny być oznaczone w sposób jasno określający ich przeznaczenie oraz przynależność do gminnego systemu odbioru odpadów,
   
 4. przy wyposażaniu nieruchomości na terenie Zespołu Staromiejskiego MPO Sp. z o.o. uwzględniło obecnie funkcjonujący system zbierania odpadów komunalnych oraz rozwijany system podziemnych pojemników na odpady komunalne,
   
 5. liczba i pojemność pojemników i worków do zbierania odpadów, w które MPO Sp. z o.o. wyposaża nieruchomości, jest dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu odbioru odpadów komunalnych częstotliwości odbioru, przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów,
   
 6. MPO Sp. z o.o. jest zobowiązane do oznakowania pojemników w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy,
   
 7. do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki metalowe ocynkowane i z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, przystosowane do opróżniania mechanicznego,
   
 8. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych MPO Sp. z o.o. stosuje pojemniki zgodne z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z terenu nieruchomości zamieszkałej wszystkich odpadów komunalnych zgromadzonych w odpowiednich pojemnikach lub workach.