Wzór deklaracji od 2021 roku
03.12.2020

Nowy wzór deklaracji

Z początkiem nowego 2021 roku zmienia się wzór formularza deklaracji „śmieciowej”, za pomocą której właściciele zgłaszają swoje nieruchomości do gminnego systemu odbioru odpadów. Od stycznia będziemy zobowiązani korzystać z nowego wzoru podczas formalności urzędowych związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami.

Nowy wzór deklaracji był konieczny z uwagi na liczne zmiany, jakie ustanowiła Rada Miasta Torunia w sposobie ustalania opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Przypomnijmy, że dokonano zmiany metody naliczania opłaty zależnej od gospodarstwa domowego na opłatę wynikającą z liczby mieszkańców nieruchomości, ustalono nowe stawki opłat dla obu rodzajów zabudowy, wprowadzono dwa rodzaje zwolnień z opłaty (z tytułu kompostowania i dla rodzin wielodzietnych), ostatecznie wycofano z użytku stawki za nieselektywną zbiórkę odpadów oraz zdefiniowano nowe stawki opłaty podwyższonej. Wszystkie te zmiany zaczną obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Formularz ten odzwierciedla nowy model naliczania opłat, starano się w miarę możliwości utrzymać dotychczasową formę deklaracji i kroki wykonywane w trakcie obliczania całkowitej opłaty za nieruchomość. Część pozycji przeniesiono aby ułatwić administracyjną obsługę formularza, np. adres nieruchomości pojawia się na pierwszej stronie.

Najwięcej zmian dotknęło sekcję F deklaracji. W pola ustalające miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami wprowadzono obliczenia dotyczące dwóch rodzajów zwolnień z opłaty, tj. za kompostowanie bioodpadów oraz dla rodzin wielodzietnych. Generalnie kroki obliczeń pozostały jednak podobne jak dotychczas, czyli wpierw wypisujemy cztery czynniki dotyczące naszej nieruchomości, następnie dobieramy do nich właściwe stawki opłaty oraz mnożymy każdy czynnik przez dobraną stawkę. Na koniec sumujemy uzyskane wartości otrzymując całkowitą miesięczną kwotę opłaty.

W nowym wzorze formularza pojawiła się obowiązkowa klauzula informacyjna urzędu o przetwarzaniu danych osobowych, które właściciel przekazuje w trakcie wypełniania deklaracji.

Na koniec zredagowano na nowo objaśnienia deklaracji, tak aby były zgodne w tym zakresie z nowymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pojawiła się również informacja o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji, który od pewnego czasu jest zagrożony karą grzywny.

Z nowymi drukami deklaracji, jak również z instrukcją jej wypełnienia można zapoznać się już na podstronie naszego serwisu: Deklaracje.

WAŻNE!

W związku ze zmianą stawek opłat za odbiór odpadów od stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości nie mają obowiązku złożenia nowej deklaracji do Urzędu Miasta Torunia. Indywidualne wyliczenie właściciele otrzymają listem poleconym w okresie grudzień 2020 – styczeń 2021 w postaci zawiadmienia, tak aby dotarło ono przed pierwszym terminem płatności. Deklaracje, na podstawie których wyliczane są opłaty, są obowiązujące i nie ma potrzeby składania nowej deklaracji. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mamy zamiar korzystania z nowych zwolnień w opłacie, które możliwe będą do zastosowania od początku 2021 r. (wtedy winniśmy złożyć nową deklarację wskazując w niej informacje niezbędne w celu skorzystania ze zwolnienia).