Deklaracje

Deklaracja "śmieciowa" - podstawowy sposób regulowania spraw związanych z odpadami

Wraz z wprowadzeniem gminnego systemu gospodarowania odpadami przestały obowiązywać umowy cywilnoprawne z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z nieruchomości. W zamian wprowadzony został instrument deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty, np.:

  • nowej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe,
  • zakupie lub sprzedaży nieruchomości,
  • decyzji o skorzystaniu ze zwolnień w opłacie, tj. za kompostowanie odpadów lub dla rodzin wielodzietnych,
  • zmianie właściciela, adresu zamieszkania,

właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Torunia w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, poprzez ponowne złożenie deklaracji.

WAŻNE! W związku ze zmianą stawek opłat za odbiór odpadów od stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości nie mają obowiązku złożenia nowej deklaracji do Urzędu Miasta Torunia. Indywidualne wyliczenie właściciele otrzymają listem poleconym w okresie grudzień 2020 – styczeń 2021 w postaci zawiadomienia, tak aby dotarło ono przed pierwszym terminem płatności. Deklaracje, na podstawie których wyliczane są opłaty, są obowiązujące i nie ma potrzeby składania nowej deklaracji. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mamy zamiar korzystania z nowych zwolnień w opłacie, które możliwe będą do zastosowania od początku 2021 r. (wtedy winniśmy złożyć nową deklarację wskazując w niej informacje niezbędne w celu skorzystania ze zwolnienia).


Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Do pobrania:

Deklaracje w wersji papierowej można pozyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia oraz we wszystkich Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania deklaracji w formie filmu instruktażowego:

Instrukcja wypełniania deklaracji dla domów jednorodzinnych

Instrukcja wypełniania deklaracji dla budynków wielorodzinnych

 

UWAGA!

W dniu 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe uchwały Rady Miasta Torunia, regulujące zasady organizacji gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Wśród nich znalazła się również uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń - nr 448/20. W związku z tym od 1 stycznia obowiązuje nowy wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości.

Formularz deklaracji odzwierciedla nowy model naliczania opłat, zawiera nowe stawki opłat, obsługuje nowe wprowadzone zwolnienia z opłaty. Pojawiła się w nim obowiązkowa klauzula informacyjna urzędu o przetwarzaniu danych osobowych, które właściciel przekazuje w trakcie wypełniania deklaracji, jak również na nowo zredagowane objaśnienia deklaracji, tak aby były zgodne w tym zakresie z nowymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


 
 

Deklarację można złożyć:

1)  w formie papierowej (opatrzoną oryginałem podpisu) w siedzibie Urzędu Miasta Torunia w następujących miejscach:
   a) Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń,
   b) Punkty Informacyjne Urzędu Miasta:
       - PIUM – Centrum: ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
       - PIUM – Rubinkowo: ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa),
       - PIUM – Podgórz: ul. Poznańska 52,
       - PIUM – Grudziądzka: ul. Grudziądzka 126 b,
       - PIUM – CH Plaza: ul. Broniewskiego 90,
       - PIUM CH Copernicus: ul. Żółkiewskiego 15
   c) przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.

2) w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl):
   - poprzez tzw. pismo ogólne, załączając skan deklaracji (oraz podpisanie potwierdzonym profilem zaufanym lub podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).
 

UWAGA!

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną od 3 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta Torunia wprowadzone zostały nowe rozwiązania organizacyjne, służące obsłudze mieszkańców, zapewnieniu ciągłości pracy oraz bezpieczeństwu pracowników. W związku z tym korespondencję, w tym deklarację, można przekazywać do urzędu w ograniczonym zakresie. Spośród wymienionych powyżej Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta czynne są wyłącznie PIUM - Centrum oraz PIUM - Grudziądzka. Prosimy do odwołania o kierowanie wypełnionych deklaracji do urn na korespondencję wystawionych w tych punktach. Urna korespondencyjna dostępna jest również w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220.