Logo Karta Dużej Rodziny
11.12.2020

Rodziny wielodzietne płacą mniej za odpady

Od 1 stycznia 2021 roku w naszym mieście obowiązywały będą nowe zasady naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Rada Miasta Torunia przyjęła dwie ostatnie uchwały z całego pakietu, związane z gospodarką odpadami. Jedną z istotnych nowości pojawiających się w tym zakresie będzie możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty przez rodziny wielodzietne.

 

W latach poprzednich funkcjonował mieszany model opłat, opierający się na metodzie naliczania od gospodarstwa domowego. Tym razem wprowadzono nową metodę naliczania opłaty, która zależna jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także od stawki opłaty.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą następujące stawki:

  • w zabudowie jednorodzinnej 15 zł od osoby na miesiąc,
  • w zabudowie wielorodzinnej 14 zł od osoby na miesiąc.

Nowością w systemie naliczania opłat będą częściowe zwolnienia z opłaty, możliwe do uwzględnienia przy spełnieniu pewnych warunków. Częściowe zwolnienie z opłat będą mogli uzyskać:

  • właściciele domów jednorodzinnych kompostujący bioodpady. Ulga wynosi 2 złote, czyli 13,33% opłaty,
  • właściciele dowolnych nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny) - ponad kwotę przekraczającą 60,00 zł dla jednej rodziny wielodzietnej.

Rodziny wielodzietne (rodzice z trojgiem lub więcej dzieci) mogą wybrać stałą kwotę opłaty: 60 zł / rodzinę (niezależną od ilości osób w rodzinie). Rodziny wielodzietne w domu jednorodzinnym, korzystające z kompostownika mogą wybrać opłatę 52 zł / rodzinę.

Za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, ze zm.), tj. rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

Do uzyskania zwolnienia w opłacie za odpady, nie jest wymagane posiadanie Karty Dużej Rodziny. Konieczne jest jedynie posiadanie uprawnienia do jej przyznania, tzn. spełnienie definicji rodziny wielodzietnej. Jako członków rodziny wielodzietnej nie uznaje się: dziadka, babcię, wnuka, wnuczkę, siostrę, brata, ciocię, wujka, siostrzeńca, bratanicę, itp.;

Rodziny wielodzietne zamieszkujące w budynkach wielorodzinnych mogą ponosić stałą opłatę 60 zł za miesiąc, pod warunkiem, że poinformują o tym fakcie administrację spółdzielni lub zarządcę wspólnoty, który złoży korektę deklaracji do Urzędu Miasta Torunia. Wspólnota lub Spółdzielnia Mieszkaniowa zbiera dane o ilości rodzin wielodzietnych zamieszkałych w danym budynku – są to dane niezbędne do ustalenia wysokości opłaty za odpady. W deklaracji, na potrzeby wyliczenia miesięcznej opłaty, ujmuje się osobno: rodziny wielodzietne (stawka od rodziny) oraz osobno pozostałe osoby (stawka od osoby).

Więcej szczegółów dotyczących zwolnienia z opłaty dla rodzin wielodzietnych wraz z przykładami obliczeń można przeczytać w naszym poradniku - pobierz plik.

Zamiar skorzystania ze zwolnień z opłat, w tym zwolnienia dla rodzin wielodzietnych, jest jedyną okolicznością, która powoduje potrzebę złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Chcąc skorzystać z tego zwolnienia od 1 stycznia 2021 powinniśmy złożyć tą deklarację najpóźniej do 10.02.2021 r. Jeżeli nie chcemy uwzględnić zwolnienia w naszej opłacie – obowiązywać będzie jej nowa wysokość, przekazana przez Urząd Miasta Torunia w zawiadomieniu.