07.06.2016

Nowe uchwały dla odpadów

W dniu 7 czerwca 2016 r. weszły w życie nowe uchwały Rady Miasta Torunia, regulujące zasady organizacji gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Dotychczasowe uchwały Rady w tym zakresie utraciłyby moc po dniu 1 sierpnia 2016 roku, na co wskazywała nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 01.02.2015 r.

Zatem zachowując ciągłość formalnych podstaw funkcjonowania systemu, Rada Miasta Torunia podjęła w dniu 12 maja 2016 r. pięć nowych uchwał w sprawie:

 1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń - nr 300/16,
 2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nr 301/16.
 3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – nr 302/16.
 4. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nr 303/16.
 5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń - nr 304/16.

Nowe uchwały nie dokonują rewolucji w przepisach regulaminu, usług świadczonych w systemie, opłat ponoszonych przez mieszkańców, czy wzorze deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości - w zasadniczym kształcie uwzględniają regulacje zawarte w dotychczas obowiązujących uchwałach. Dokonane zmiany mają charakter głównie formalny, doprecyzowujący i usprawniający.

Spośród najistotniejszych zmian należy wymienić między innymi:

 • wprowadzenie w regulaminie nowego rodzaju pojemników do gromadzenia odpadów – półpodziemne;
 • określenie uniwersalnego zakresu pojemności worków do zbierania odpadów, które może zastosować właściciel nieruchomości;
 • określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez przedsiębiorcę prowadzącego PSZOK;
 • rozbudowanie systemu o odbiór odpadów z pielęgnacji terenów zielonych – określono częstotliwości odbierania odpadów zielonych (z pielęgnacji terenów zielonych) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonej przez mieszkańców. Odbierane one będą w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w terminie do 7 dni po wstawieniu pojemnika lub worków na nieruchomość (do 24 godzin w przypadku kontenerów), po zgłoszeniu przez właściciela lub zarządcę nieruchomości takiego zapotrzebowania;
 • dokładne wskazanie w ramach trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że opłatę uiszcza się z dołu lub z góry (w zależności od danego okresu wnoszenia opłaty);
 • wprowadzenie nowego zaktualizowanego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • doprecyzowanie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wskazanie formatu elektronicznego oraz wymagań dotyczących układu informacji i powiązań między nimi.

Zwracamy uwagę na przyjęty przez Radę Miasta Torunia nowy wzór deklaracji, który obowiązuje od 7 czerwca 2016 r. Od tego dnia, przy składaniu deklaracji do Prezydenta Miasta Torunia, należy stosować wyłącznie nowy, obowiązujący wzór.

Zachęcamy właścicieli nieruchomości, zarządców i mieszkańców do zapoznania się z treścią uchwał regulujących kwestię organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Toruń.