Akty prawne

Zestawienie aktów prawnych regulujących tematykę gospodarowania odpadami komunalnymi:

Przepisy krajowe:


Przepisy lokalne, wojewódzkie (uchwalane przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego):


Przepisy lokalne, miejskie (uchwalane przez Radę Miasta Torunia):

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń:

Tekst jednolity (treść obowiązująca od 05.03.2020 r.): Obwieszczenie Rady Miasta Torunia 26/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń,

Treść zmiany uchwały z 2019 roku - Aktualna treść uchwały (zmiany obowiązujące od 07.01.2020 r.): Uchwała Rady Miasta Torunia 312/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń,

Uchwały archiwalne:

Tekst jednolity (treść obowiązująca od: 01.01.2018 r. do 05.03.2020 r.): Obwieszczenie Rady Miasta Torunia 66/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń,

Treść zmiany uchwały z 2017 roku (zmiany obowiązujące od 01.01.2018 r.): Uchwała Rady Miasta Torunia 626/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń,

Tekst jednolity (treść obowiązująca od: 16.08.2016 r. do: 31.12.2017 r.): Uchwała Rady Miasta 626/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń,

Treść zmiany uchwały z 2016 roku (zmiany obowiązujące od 16.08.2016 r.): Uchwała Rady Miasta Torunia 372/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń,

Treść tekstu pierwotnego uchwały (obowiązująca od: 07.06.2016 r. do: 15.08.2016 r.): Uchwała Rady Miasta Torunia 300/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń,

Uchwała ustalająca zakres usług świadczonych przez gminę:

Tekst jednolity - Aktualna treść uchwały obowiązująca od 05.03.2020 r.: Obwieszczenie Rady Miasta Torunia 27/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Treść zmiany uchwały z 2019 roku - Aktualna treść uchwały (zmiany obowiązujące od 07.01.2020 r.): Uchwała Rady Miasta Torunia 313/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwały archiwalne:

Tekst jednolity - treść uchwały obowiązująca od: 01.01.2018 r. do 05.03.2020 r.: Obwieszczenie Rady Miasta Torunia 67/2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Treść zmiany uchwały (zmiany obowiązujące od 01.01.2018 r.): Uchwała Rady Miasta Torunia 627/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Treść tekstu pierwotnego uchwały (obowiązująca od: 07.06.2016 r. do: 31.12.2017 r.): Uchwała Rady Miasta Torunia 301/2016 w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i gospodarowanie tymi odpadami, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała ustalająca stawki opłat za odpady:
 

Uchwały archiwalne:

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

Uchwała określająca sposoby wnoszenia opłaty:

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała określająca wzór deklaracji:

Treść nowej uchwały (będzie obowiązywała od 01.01.2021 r.): Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.