Obowiązki firmy wywozowej

Usługi dla mieszkańców gminy

Firma wywozowa, czyli podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest wyłaniany w drodze przetargu, a jego obowiązki wynikają w głównej mierze z umowy zawartej z Gminą Miasta Toruń.

Zawierając umowę z gminą przedsiębiorca wchodzi w obowiązki Operatora systemu odbioru odpadów, gwarantując świadczenie usług z koszyka określonego uchwałą Rady Miasta Torunia. Usługi te są realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. W największym skrócie do usług tych należy:

 1.  odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru oraz ich transport,
 2.  dostarczanie właścicielom nieruchomości pojemników i worków przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów,
 3.  świadczenie usług związanych z utrzymaniem pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (za wyjątkiem pojemników podziemnych i półpodziemnych zrealizowanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości),
 4.  prowadzenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK,
 5.  usuwanie nielegalnych składowisk odpadów, położonych na terenie będącym własnością Gminy Miasta Toruń,
 6.  prowadzenie punktu zajmującego się bieżącą obsługą mieszkańców w zakresie świadczonych usług - Biuro Obsługi Klienta,
 7.  prowadzenie różnych form działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie świadczonych usług i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

 

Prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Prezydenta Miasta Torunia (stan na 20.07.2017) - plik do pobrania

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do:

I. spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122)

II. przekazywania:

 1. selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;
 2. zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Odbierajac odpady, firma wywozowa nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.

W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.


 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy z gminą, jest obowiązany:

 1. do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 2. przekazać właścicielom nieruchomości, od których odbiera odpady komunalne, rachunek, w którym są wyszczególnione koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Podmiot odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań, które przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.