Usunięcie odpadów niebezpiecznych ul. Okrężna 11

Projekt Gminy Miasta Toruń, dotyczący likwidacji zagrożenia dla środowiska, związany z nielegalnie zdeponowanymi odpadami niebezpiecznymi.

W 2019 roku na terenach przemysłowych przy Szosie Okrężnej zidentyfikowano znaczne ilości przywiezionych odpadów niebezpiecznych. Sprawca odpowiedzialny za zdeponowanie tych odpadów został ujęty i ukarany za popełnienie przestępstwa przeciwko środowisku. Urząd Miasta Torunia podjął działania zmierzające do likwidacji zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców.

W ramach zrealizowanego przez Gminę Miasta Toruń przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów magazynowanych na nieruchomości przy ul. Szosa Okrężna 11  w Toruniu” nieruchomość gminna położona przy ul. Szosa Okrężna 11 w Toruniu (część dz. o nr  97 i 141/2, obr. 21) została oczyszczona ze zgromadzonych tam odpadów niebezpiecznych, a usunięte odpady zostały unieszkodliwione. Usunięcie odpadów rozpoczęło się 19 listopada 2019 r. i zakończyło 4 grudnia 2019 r.

Całkowity koszt prac wyniósł 1.490.400,00 zł,  zadanie to zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Umowę pożyczki zawarto w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW ze środków krajowych "Usuwanie porzuconych odpadów". Pożyczka objęła 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia zlikwidowane zostało zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców Torunia, związane z magazynowaniem w sposób niezabezpieczony odpadów niebezpiecznych.

Usługa usunięcia i zagospodarowania odpadów zlecona była przez Gminę Miasto Toruń – Urząd Miasta Torunia i zrealizowana poprzez wybrany w trybie przetargu nieograniczonego podmiot - MO-BRUK S.A. z siedzibą w miejscowości Niecew 68, 33-322 Korzenna (NIP 7343294252). Umowa na wykonanie tej usługi nr WGK.GO.06.2019 została zawarta w dniu 12.11.2019 r.

W trakcie prac, które zakończyły się 04.12.2019 r., usunięto wszystkie zgromadzone tam odpady – łącznie 299,995 Mg odpadów zakwalifikowanych jako odpady o kodzie 16 81 01 (Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne), które następnie zostały unieszkodliwione  w instalacjach należących do firmy Mo-Bruk. Proces załadunku i ważenia każdej partii odpadów przeprowadzany był przez spółkę MO-BRUK pod bezpośrednim i stałym nadzorem pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

Znaczna część usuniętych odpadów (267,500 Mg) w postaci płynnej i półpłynnej została unieszkodliwiona w procesie termicznego przekształcenia, pozostałe odpady o masie 32,495 Mg w postaci pyłów szlifierskich oraz farb proszkowych zostały zagospodarowane w procesie stabilizacji i zestalenia w instalacji należącej do wykonawcy usługi.

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW