Deklaracje

Deklaracja "śmieciowa" - podstawowy sposób regulowania spraw związanych z odpadami

Wraz z wprowadzeniem gminnego systemu gospodarowania odpadami przestały obowiązywać umowy cywilnoprawne z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z nieruchomości. W zamian wprowadzony został instrument deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty, np.:

  • nowej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe,
  • zakupie lub sprzedaży nieruchomości,
  • decyzji o skorzystaniu ze zwolnień w opłacie, tj. za kompostowanie odpadów lub dla rodzin wielodzietnych,
  • zmianie właściciela, adresu zamieszkania,

właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Torunia w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, poprzez ponowne złożenie deklaracji.

W przypadku, gdy zmiana wysokości opłaty wynika z decyzji Rady Miasta Torunia, właściciele nieruchomości otrzymują nowe indywidualne wyliczenie w postaci zawiadomienia. Urząd Miasta przygotowuje zawiadomienie tak, aby dotarło ono przed pierwszym terminem płatności związanym ze zmienioną opłatą.

 


Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 lipca 2023 r. (aktualne).

Do pobrania:

Deklaracje w wersji papierowej można pozyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia oraz we wszystkich Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.

 


Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. do czerwca 2023 r.

UWAGA!

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie nowe uchwały Rady Miasta Torunia, regulujące zasady organizacji gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Wśród nich znalazła się również uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń - nr 1091/23. W związku z tym do 30 czerwca 2023 r. obowiązuje stary wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości. Należy go zastosować tylko w przypadku, gdy potrzebne będzie ustalenie wysokości opłaty dla nieruchomości za którykolwiek z miesięcy w okresie styczeń 2021 - czerwiec 2023.

Do pobrania:


 

Deklarację można złożyć:

1)  w formie papierowej (opatrzoną oryginałem podpisu) w siedzibie Urzędu Miasta Torunia w następujących miejscach:
   a) Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń,
   b) Punkty Informacyjne Urzędu Miasta:
       - PIUM – Centrum: ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
       - PIUM – Podgórz: ul. Poznańska 52,
       - PIUM – Grudziądzka: ul. Grudziądzka 126 b,
       - PIUM – CH Plaza: ul. Broniewskiego 90,
       - PIUM CH Copernicus: ul. Żółkiewskiego 15
   c) przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.

2) w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl):
   - poprzez tzw. pismo ogólne, załączając skan deklaracji (oraz podpisanie potwierdzonym profilem zaufanym lub podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

 

 
Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowego sposobu sporządzania deklaracji śmieciowej - ruszyła nowa platforma dedykowana rozliczaniu podatków - Przyjazne Deklaracje! Dzięki nowoczesnemu narzędziu można wypełnić poprawnie deklarację o wysokości opłaty za odpady, a także inne deklaracje dotyczące podatków lokalnych bez potrzeby wychodzenia z domu.

 JAK KORZYSTAĆ Z PRZYJAZNYCH DEKLARACJI?

  1. Wejdź na stronę --> www.torun.pl/deklaracje
  2. Wybierz i wypełnij deklarację
  3. Wygeneruj i sprawdź dokumenty
  4. Zatwierdź deklarację
  5. Wybierz formę dostarczenia deklaracji: online (EPUAP) lub stacjonarnie w urzędzie.
 
Portal "przyjazne deklaracje"