Opłaty za odpady - aktualne od lipca 2023

Opłata za gospodarowanie odpadami - podatek lokalny do gminy

Minęło już 10 lat odkąd rewolucyjne zmiany w gospodarce odpadami z 2013 roku wprowadziły powszechny obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami – otrzymali go wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne. Od tamtego czasu opłatę wnosimy do gminy, na której znajduje się nasza nieruchomość, a uczestnictwo w gminnym systemie odpadowym zgłaszamy poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty. Faktury za odbiór odpadów otrzymywane od firmy wywozowej to już przeszłość.

Ustalanie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz obwiązujących stawek tej opłaty należy do kompetencji Rady Miasta Torunia.

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.


Zmiany w opłatach od lipca 2023 roku

W kwietniu 2023 r. Rada Miasta Torunia podjęła decyzję o zmianie stawek opłat za odbiór odpadów, które obowiązują od drugiego półrocza tego roku, czyli od 1 lipca 2023 r.

Utrzymano dotychczasową metodę ustalania opłat, która zakłada naliczanie tej opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Ujednolicono stawki opłaty dla rodzajów zabudowy – stały się one jednakowe zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Taka formuła naliczania obowiązuje już od 1 stycznia 2021 roku i wówczas zmieniła ona wcześniejsze naliczanie opłat, które następowało od gospodarstwa domowego, w zależności od liczby zamieszkujących je mieszkańców.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Toruniu od lipca 2023 roku:

DOMY JEDNORODZINNE

Stawka opłaty za osobę za miesiąc:

20,00 zł

BUDYNKI WIELORODZINNE

Stawka opłaty za osobę za miesiąc:

20,00 zł

Stawki te zostały określone w uchwale Nr 1072/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat.


Brak segregacji – podwyższona opłata

W związku z przepisami obowiązującymi w całej Polsce, od 1 stycznia 2021 r. selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich. Nie występują już stawki za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, które mieli do wyboru właściciele nieruchomości. W zamian określono tzw. podwyższone stawki opłaty. Stawki te zostaną nałożone, gdy kontrole kilkakrotnie wykażą brak selektywnej zbiórki odpadów. W takiej sytuacji opłata będzie wynosić dwukrotność stawki podstawowej.

Podwyższone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Toruniu od lipca 2023 roku:

DOMY JEDNORODZINNE

Stawka opłaty za osobę za miesiąc:

40,00 zł

BUDYNKI WIELORODZINNE

Stawka opłaty za osobę za miesiąc:

40,00 zł

Zatem, jeżeli mimo obowiązku, właściciel nieruchomości nie będzie właściwie segregował śmieci, jego opłaty za wywóz odpadów znacznie wzrosną. Rada Miasta zdecydowała, że stawki podwyższone stanowić będą dwukrotność stawek podstawowych, można było ustanowić ją w przedziale od dwu- do czterokrotności.

 

Dwie możliwości zniżki

Istnieją dwa przypadki, w których możemy ubiegać się o częściowe zwolnienie z miesięcznej opłaty, naliczonej według stawek podstawowych:

  1. Nieruchomość zamieszkuje rodzina wielodzietna, tj. taka jak zdefiniowana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny: rodzic lub rodzice z co najmniej trójką dzieci – wówczas możemy zastosować preferencyjną stawkę 80 zł za całą rodzinę i nie wzrasta ona wraz liczbą kolejnych dzieci;
  2. Kompostujemy wszystkie bioodpady w kompostowniku przydomowym w domu jednorodzinnym – wówczas możemy obniżyć opłatę o 2 zł za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość.

 

Sposoby i terminy wnoszenia opłaty

Dostępne terminy wnoszenia opłaty

MIESIĘCZNIE

Do ostatniego dnia każdego miesiąca

KWARTALNIE

Raz na kwartał,

do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec oraz październik)

PÓŁROCZNIE

Raz na pół roku,

do końca miesiąca rozpoczynającego półrocze (styczeń oraz lipiec)

ROCZNIE

Do końca stycznia każdego roku

 

Dostępne sposoby wnoszenia opłaty

GOTÓWKĄ W KASIE

Kasy Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B,

Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00

PRZELEWEM

Przelew dokonany z własnego rachunku bankowego

KARTĄ PŁATNICZĄ

Kasy Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B,

Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00

Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220

Godziny otwarcia: 7.30 - 15.30

NA POCZCIE, W ODDZIALE BANKU, W AGENCJACH BANKOWYCH

W placówkach instytucji i firm obsługujących wpłaty i przelewy.

 

Każdy wnosi opłatę na własny numer rachunku

Gmina Miasta Toruń stosuje indywidualne numery rachunków bankowych dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po złożeniu przez właściciela deklaracji, otrzymuje on pisemną informację zawierającą m.in. indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinien dokonywać wpłat z tytułu opłaty za odpady.
W przypadku zagubienia tego pisma, informację o przypisanym numerze rachunku bankowego można uzyskać od pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej (kontakt).