Cele ekologiczne do osiągnięcia

Pomimo znacznej poprawy w ostatnich latach w zakresie selektywnej zbiórki, daleko w naszym kraju do realizacji idei „społeczeństwa recyklingu”, które nie tylko unika wytwarzania odpadów, lecz także wykorzystuje je w charakterze surowców. Tymczasem w Polsce nadal ponad 70% wytworzonych odpadów komunalnych jest unieszkodliwianych poprzez ich umieszczenie na składowiskach.

Rewolucyjne zmiany w gospodarowaniu odpadami mają właśnie na celu wypracowanie systemu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, w którym przestrzegane są zasady postępowania z odpadami zgodnie z ustaloną hierarchią. W pierwszej kolejności należy dążyć do zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenia ich niebezpiecznych właściwości. W kolejnym kroku – trzeba wykorzystywać ich cechy materiałowe i energetyczne. Ostatecznym, jednak najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami, jest ich składowanie na składowiskach.

Obowiązki w tym zakresie ustaliła Komisja Europejska w odpowiednich dyrektywach dotyczących gospodarowania odpadami, a Polska, jako Państwo Członkowskie, jest zobowiązana je wykonywać. Ambitne cele i wymagające normy ekologiczne, związane z segregacją i ponownym wykorzystaniem odpadów komunalnych, postawiono przed każdą polską gminą.

NOWE  CELE  DO  OSIĄGNIĘCIA

Procent całej masy wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych z terenu Torunia, który musi być poddany recyklingowi (ponownemu wykorzystaniu).
Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach:

2021 rok2022 rok2023 rok2024 rok2025 rok
20%25%35%45%55%

   

2026 rok2027 rok2028 rok2029 rok2030 rok2031 rok2032 rok2033 rok2034 rok2035 rok i kolejne lata
56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%

 


Jakie cele ekologiczne musiał osiągnąć Toruń do końca 2020 roku?

 1. Co najmniej 50% - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyrzucanego w mieście musi być poddane recyklingowi (ponownemu wykorzystaniu).
  Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach:
  2012 rok2013 rok2014 rok2015 rok2016 rok2017 rok2018 rok2019 rok2020 rok
  10%12%14%16%18%20%30%40%50%

 2. Co najmniej 70% - odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrzucanych w mieście musi być przygotowane do ponownego użycia i odzysku z zastosowaniem bezpiecznych metod.
  Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach:
  2012 rok2013 rok2014 rok2015 rok2016 rok2017 rok2018 rok2019 rok2020 rok
  30%36%38%40%42%45%50%60%70%

 3. Gmina musi także ograniczyć ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania:
  • Od 16 lipca 2020 r. - odpady biodegradowalne mogą stanowić nie więcej niż 35% (wagowo) całkowitej masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania na składowisku odpadów - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
   Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach:
   2017 rok2018 rok2019 rokdo 16.07.2020 r.
   45%40%40%35%

 

Akty prawne, które określają obowiązki gmin dotyczące przetwarzania odpadów komunalnych:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).

 

 

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

W dniu 30 maja 2018 roku Parlament Europejski przyjął tzw. "Pakiet Odpadowy", tj. zmiany w sześciu Dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Regulacje te weszły w życie 4 lipca 2018 r. i mają być podstawą wdrożenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (ang. Circular Economy). Teraz państwa członkowskie powinny rozpocząć wdrażanie dyrektyw unijnych w nowym brzmieniu, do przepisów krajowych. Nowe cele wyznaczone przez Parlament Europejski przedstawiają się następująco:

1) Przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, powinien osiągnąć poziom:

  • do 2025 roku: min. 55%
  • do 2030 roku: min. 60%
  • do 2035 roku: min. 65%

2) Poddanie recyklingowi odpadów opakowaniowych na poziomie:

  • do 2025 roku: min. 65% dla wszystkich odpadów opakowaniowych
   oraz dla określonych materiałów na poziomie min.:
   tworzywa sztucznedrewnometale żelaznealuminiumszkłopapier i tektura
   50%25%70%50%70%75%


  • do 2030 roku: min. 70% dla wszystkich odpadów opakowaniowych
   oraz dla określonych materiałów na poziomie min.:
   tworzywa sztucznedrewnometale żelaznealuminiumszkłopapier i tektura
   55%30%80%60%75%85%

  3) zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych, do poziomu:

  • do 2035 roku: nie więcej niż 10% w stosunku do cakowitej masy wytworzonych odpadów komunalnych.

 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), tworzące tzw. "Pakiet Odpadowy":

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów

Dyrektywa 2006/66/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji