Obowiązki gminy

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują zupełnie nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Zmiany zaszły w efekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w znacznym stopniu rozszerzyła katalog obowiązków gminy w tym zakresie.

Nowe przepisy zawarte w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły na samorządy gminne jeden podstawowy nowy obowiązek - są one zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy. Rada gminy może także postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne.

Od tego czasu Gmina Miasta Toruń ustanowiła system gospodarowania odpadami w swoich granicach, który obecnie obejmuje wyłącznie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych gmina pełni głównie czynności nadzorcze.

Podstawowe obowiązki gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie:

 • Gmina tworzy warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnia wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.
 • Gmina zapewnia samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami budowę, utrzymanie i eksploatację obiektów służących utrzymaniu czystości i porządku:
  • regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
  • stacji zlewnych ścieków, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,
  • instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych,
  • szaletów publicznych.
 • Gmina obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (zob. strona Gminny system odbioru).
 • Gmina nadzoruje nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a szczególnie nad wykonywaniem zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
 • Gmina odpowiada za wdrożenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej frakcje odpadów: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji (zob. strona Jak segregować odpady).
 • Gmina tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy (zob. strona Punkty PSZOK).
 • Gmina odpowiada za osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu odpadów, przygotowania ich do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (zob. strona Cele ekologiczne do osiągnięcia).
 • Gmina prowadzi działania informacyjne wobec mieszkańców oraz edukację dotyczącą prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności o zasadach ich selektywnego zbierania.
 • Gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi (zob. Informacje o środowisku), aby zweryfikować swoje możliwości techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Gmina zapewnia zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku (zlecającym wskazane czynności w imieniu gminy jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu).
 • Gmina utrzymuje czystość na przystankach komunikacyjnych, których jest właścicielem lub zarządzającym oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych (zlecającym wskazane czynności w imieniu gminy jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu).