Gminny system odbioru

Gminny system odbioru

Od 1 lipca 2013 roku, w wyniku wejścia w życie tzw. „rewolucji śmieciowej”, obowiązują zupełnie nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Zmiany zaszły w efekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kilka punktów charakteryzujących w skrócie system gminny powinien znać każdy, kto wytwarza odpady komunalne - a więc każdy mieszkaniec Torunia.

  • System odbioru obejmuje nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ich przypadku obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęła od mieszkańców Gmina Miasta Toruń.
  • Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (przedsiębiorstwa, lokale handlowe, gastronomiczne, biura, hotele, szpitale, akademiki, ogródki działkowe, targowiska) nie podlegają systemowi i realizują odbiór odpadów na podstawie bezpośredniej umowy z firmą wywozową.
  • Gmina wybiera firmy, które odbierają odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych - firmy te są wyłaniane w konkurencyjnym przetargu. Zagospodarowanie tych odpadów zostało z kolei powierzone spółce komunalnej – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.
  • Za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wszyscy mieszkańcy wnoszą opłatę na rzecz Gminy, która przeznacza dochody z tego tytułu na organizację systemu.
  • Stawki tej opłaty są wyznaczane przez Radę Miasta Torunia, na podstawie rachunku ekonomicznego zweryfikowanego przez wynik przetargu.
  • Właścicieli nieruchomości w systemie obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych. Odpady winny być gromadzone w pojemnikach lub workach odpowiedniego koloru, z podziałem na: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, a także pozostałe odpady resztkowe.

Operator systemu - przedsiębiorca odbierający odpady

Operatorem toruńskiego systemu gospodarowania odpadami jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

Spółka wykonuje zadania własne gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na podstawie:

  • umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych - w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • umowy z dnia 18 grudnia 2019 roku zawartej po wyłonieniu przedsiębiorstwa w drodze postępowania przetargowego – w zakresie odbioru i transportu odpadów od mieszkańców w latach 2020 - 2021.

MPO Sp. z o.o. działa na rzecz miasta i regionu od ponad 200 lat – od 1778 roku. MPO jest spółką ze 100% udziałem Gminy Miasta Toruń, powstałą w styczniu 1992 r. na bazie majątku Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych. Specjalizuje się w kompleksowej gospodarce odpadami oraz oczyszczaniu ulic i placów zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Dzięki kompleksowemu charakterowi działalności jest liderem w branży na lokalnym rynku oraz cenionym w kraju i stawianym za wzór przedsiębiorstwem odbierającym i przetwarzającym odpady.

Odbiór i transport odpadów od mieszkańców jest realizowany przez przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (zob. zakładka Akty prawne), poprzez:

a) odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru oraz ich transport,

b) dostarczanie właścicielom nieruchomości pojemników i worków przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów,

c) świadczenie usług związanych z utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

d) prowadzenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 1 PSZOK w prawobrzeżnej części miasta oraz 1 PSZOK w lewobrzeżnej części miasta,

e) usuwanie nielegalnych składowisk odpadów, położonych na terenie będącym własnością Gminy Miasta Toruń,

f) zorganizowanie i prowadzenie punktu zajmującego się bieżącą obsługą mieszkańców w zakresie świadczonych przez Operatora usług (BOK),

g) prowadzenie różnych form działań edukacyjnych w zakresie świadczonych przez Operatora usług i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.