OPŁATY OD 2021 DO CZERWCA 2023

Opłata za gospodarowanie odpadami - podatek lokalny do gminy

Zmiany w gospodarce odpadami z 2013 roku wprowadziły powszechny obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami wobec właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne. Odtąd opłatę wnosimy do gminy, na której znajduje się nasza nieruchomość, po tym, jak zgłosiliśmy ją do systemu gminnego poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty. Faktury za odbiór odpadów otrzymywane od firmy wywozowej to już przeszłość.

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

 

Opłaty po nowemu w okresie od stycznia 2021 roku do czerwca 2023 roku

Rada Miasta Torunia ustala metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz obwiązujące stawki tej opłaty. Spośród dostępnych metod ustalania opłat przyjęto model, który zakłada naliczanie opłat od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Dodatkowo, z racji różnej charakterystyki i kosztów odbioru, zróżnicowano stawki opłat ze względu na rodzaj zabudowy – osobno dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Formuła taka obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku i stanowi ona nowość w stosunku do tego, co obowiązywało dotychczas. Wcześniej naliczanie opłat następowało od gospodarstwa domowego, w zależności od liczby zamieszkujących je mieszkańców.

Okres obowiązywania prezentowanych stawek opłat zakończył się w czerwcu 2023 r., po podjęciu nowych decyzji w tym zakresie przez Radę Miasta Torunia. Jeżeli istnieje potrzeba wyznaczenia opłaty za miesiące w tym okresie - wówczas stosujemy do obliczenia poniższe stawki.

 


Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Toruniu od stycznia 2021 r. do czerwca 2023 r. są następujące:

DOMY JEDNORODZINNE

Stawka opłaty za osobę za miesiąc:

15,00 zł

BUDYNKI WIELORODZINNE

Stawka opłaty za osobę za miesiąc:

14,00 zł

Stawki te zostały określone określone w uchwale Nr 447/2020 Rady Miasta Torunia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat.

W związku z przepisami obowiązującymi w całej Polsce, od 1 stycznia 2021 r. selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich. Nie występują już stawki za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, które mieli do wyboru właściciele nieruchomości. W zamian określono tzw. podwyższone stawki opłaty. Stawki te zostaną nałożone, gdy kontrole kilkakrotnie wykażą brak selektywnej zbiórki odpadów. W takiej sytuacji opłata będzie wynosić: w zabudowie jednorodzinnej 30 zł od osoby za miesiąc, w zabudowie wielorodzinnej 28 zł od osoby za miesiąc.

Zatem, jeżeli mimo obowiązku, właściciel nieruchomości nie będzie segregował śmieci, jego opłaty za wywóz odpadów znacznie wzrosną. Rada Miasta zdecydowała, że stawki podwyższone stanowić będą dwukrotność stawek podstawowych, można było ustanowić ją w przedziale od dwu- do czterokrotności.

 

Sposoby i terminy wnoszenia opłaty

Dostępne terminy wnoszenia opłaty

MIESIĘCZNIE

Do ostatniego dnia każdego miesiąca

KWARTALNIE

Raz na kwartał,

do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec oraz październik)

PÓŁROCZNIE

Raz na pół roku,

do końca miesiąca rozpoczynającego półrocze (styczeń oraz lipiec)

ROCZNIE

Do końca stycznia każdego roku

 

Dostępne sposoby wnoszenia opłaty

GOTÓWKĄ W KASIE

Kasy Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B,

Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00

PRZELEWEM

Przelew dokonany z własnego rachunku bankowego

KARTĄ PŁATNICZĄ

Kasy Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B,

Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00

Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220

Godziny otwarcia: 7.30 - 15.30

NA POCZCIE, W ODDZIALE BANKU, W AGENCJACH BANKOWYCH

W placówkach instytucji i firm obsługujących wpłaty i przelewy.

 

Każdy wnosi opłatę na własny numer rachunku

Gmina Miasta Toruń stosuje indywidualne numery rachunków bankowych dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po złożeniu przez właściciela deklaracji, otrzymuje on pisemną informację zawierającą m.in. indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinien dokonywać wpłat z tytułu opłaty za odpady.
W przypadku zagubienia tego pisma, informację o przypisanym numerze rachunku bankowego można uzyskać od pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej (kontakt).