Odbiór odpadów

Ze środków pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Rozumiemy przez to następujące rodzaje usług:

 • odbieranie odpadów z terenu nieruchomości objętych systemem,
 • przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zapewnianie przyjmowania odpadów w inny ustalony sposób.

 

Koszyk usług

Rada Miasta Torunia ustaliła zakres usług świadczonych przez gminę w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W głównej mierze usługi te obejmują odbieranie zgromadzonych w pojemnikach odpadów komunalnych i ich transport do wskazanej instalacji przetwarzania, wraz z usługami towarzyszącymi odbiorowi.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, wykonawca usługi odbioru odpadów wyłaniany jest przez gminę w drodze konkurencyjnego przetargu. Wybrany obecnie Wykonawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, na podstawie zapisów zawartej z Gminą Miasta Toruń umowy, zobowiązany jest zapewnić odbiór:

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2. odpadów zebranych na nieruchomości w sposób selektywny:

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,

3. odpadów komunalnych z podziemnych pojemników na Starówce,

4. baterii i akumulatorów małogabarytowych;

5. przeterminowanych leków,

6. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

7. Inne rodzaje odpadów komunalnych, nie wymienione wyżej.

W systemie odbioru na terenie Torunia funkcjonuje w wielu miejscach rozwiązanie polegające na łącznym zbieraniu:

 • tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych łącznie jako "metale i tworzywa sztuczne",
 • papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych łącznie jako tzw. odpadów suchych (rozwiązanie wygaszane do 30.06.2022 r.) ,
 • odpadów zielonych i ulegających biodegradacji łącznie jako bioodpadów,

Rozwiązania te dopuszcza Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń, jednak MPO Sp. z o.o. w ramach wykonywania obowiązków odbierania zobowiązane jest stosować do odbioru odpadów suchych i bioodpadów takie same zasady, jak do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na poszczególne frakcje wskazane wyżej.

Częstotliwość odbioru

Odbiór odpadów odbywa się z częstotliwością ustaloną przez Radę Miasta Torunia, wynikającą z rodzaju zabudowy, w której powstają odpady oraz charakterystyki poszczególnych ich rodzajów. Usługa odbioru prowadzona jest przez przedsiebiorcę w godzinach 6.00 - 18.00.

 

Częstotliwość odbioru odpadów

Z domów jednorodzinnych

Z budynków wielorodzinnych

odpady zmieszane

raz w tygodniu

odpady zmieszane

min. dwa razy w tygodniu

papier i tektura

raz w miesiącu

papier i tektura

raz w tygodniu

metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

 • raz w miesiącu (X-III),
 • dwa razy w miesiącu (IV-IX)

metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

odpady suche

raz w tygodniu

bioodpady

 • raz w tygodniu (IV-XI),
 • co dwa tygodnie (XII-III)

bioodpady

 • raz w tygodniu (IV-XI),
 • co dwa tygodnie (XII-III)

szkło

raz w miesiącu

szkło

co dwa tygodnie

meble i odpady wielkogabarytowe

cztery razy w roku

meble i odpady wielkogabarytowe

 • raz w miesiącu,
 • dwa razy w miesiącu (IV-IX)