Wyposażenie w pojemniki

W systemie wyposaża gmina

Co do zasady wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do właściciela tej nieruchomości.

Jednakże w Toruniu, w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, obowiązek ten przejęła gmina i zleca ona wyposażenie nieruchomości w pojemniki przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Było to możliwe w oparciu o art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - na mocy uchwały Rady Miasta Torunia wyposażenie w pojemniki stało się częścią usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zestaw początkowy

Złożenie przez właściciela nieruchomości lub zarządcę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi sygnał dla Urzędu Miasta Torunia i przedsiębiorcy odbierającego odpady do wyposażenia budynku w pojemniki lub worki.

W zależności od oświadczenia dotyczącego posiadania kompostownika przydomowego, wpisanego w deklaracji śmieciowej, nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej otrzyma:

1. deklarujemy kompostowanie bioodpadów w kompostowniku:

 • worki do zbierania odpadów surowcowych - niebieskie na papier, zielone na szkło, żółte na metale i tworzywa sztuczne,
 • pojemnik szary do zbierania odpadów niesegregowanych o pojemności zapewniającej co najmniej ok. 30l na mieszkańca gospodarstwa domowego na tydzień.

2. deklarujemy, że nie będziemy wykorzystywać kompostownika:

 • worki do zbierania odpadów surowcowych - niebieskie na papier, zielone na szkło, żółte na metale i tworzywa sztuczne,
 • pojemnik 120l brązowy do zbierania odpadów ulegających biodegradacji,
 • pojemnik szary do zbierania odpadów niesegregowanych o pojemności zapewniającej co najmniej ok. 30l na mieszkańca gospodarstwa domowego na tydzień.
W miarę wykorzystywania przez nas worków na odpady, przedsiębiorca zobowiązany jest podczas odbioru pozostawić nowe worki, w ilości co najmniej równej tym wystawionym do odbioru.
 

Obowiązki przedsiębiorcy odbierającego odpady

Zgodnie z zapisami umowy na odbiór odpadów zawartej z Gminą Miasta Toruń (zob. więcej na stronie Gminny system odbioru) Operator- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości zamieszkałe, wskazane przez Gminę, w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.

Najważniejsze zasady, którymi kierować ma się przedsiębiorca przy wyposażaniu nieruchomości:

 1. punkty gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej wyposażone zostaną w worki i pojemniki zgodnie z opisem przedstawionym powyżej;
 2. punkty gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej wyposażone zostaną w pojemniki: do odpadów suchych (łącznie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych), do metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych, do papieru i tektury, do odpadów szkła, do odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, do odpadów niesegregowanych;
 3. w sytuacji braku możliwości posadowienia pojemnika na terenie nieruchomości, szczególnie na terenie Zespołu Staromiejskiego, nieruchomość wyposaża się w worki do zbierania odpadów;
 4. pojemniki do zbierania odpadów każdej z frakcji winny być oznakowane odpowiednim napisem, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń;
 5. w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada właścicielom nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej udostępnione będą pojemniki, kontenery lub worki do selektywnego gromadzenia odpadów zielonych w terminach uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. Po zgłoszeniu przez właściciela / zarządcę nieruchomości zapotrzebowania na odbiór odpadów zielonych oraz przekazaniu wskazówek dotyczących rodzaju i ilości pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów tego rodzaju oraz miejsca ich posadowienia na nieruchomości Operator, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia, udostępnia odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki, przy czym czas posadowienia pojemnika / kontenera na nieruchomości nie będzie dłuższy niż 24 godziny;
 6. przy wyposażaniu nieruchomości na terenie Zespołu Staromiejskiego Operator uwzględnia obecnie funkcjonujący system zbierania odpadów komunalnych oraz rozwijany system podziemnych pojemników na odpady komunalne;
 7. liczba i pojemność pojemników i worków do zbierania odpadów, w które Operator wyposaża nieruchomości, jest dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu odbioru odpadów komunalnych częstotliwości odbioru, przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów.
  Jednakże w przypadku ilości odpadów budzących uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości wskazanej w deklaracji ilości osób zamieszkujących nieruchomość, Operator powiadomi Gminę Miasta Toruń o zaistniałym fakcie, co będzie skutkowało podjęciem czynności administracyjnych w celu ustalenia faktycznej ilości osób zamieszkujących na nieruchomości;
 8. Operator oznakowuje pojemniki w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy;
 9. do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki metalowe ocynkowane i z tworzywa sztucznego (obecnie przeważnie w kolorze zielonym, stopniowo zastępowane przez pojemniki w kolorze szarym), przystosowane do opróżniania mechanicznego;
 10. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych Operator stosuje pojemniki zgodne z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z terenu nieruchomości zamieszkałej wszystkich odpadów komunalnych zgromadzonych w odpowiednich pojemnikach lub workach (w tym również workach właściciela nieruchomości).