Pojemniki do segregacji
01.12.2020

Segregowanie śmieci obowiązkowe

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich mieszkańców Torunia. Poprawne segregowanie śmieci będzie kontrolowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania oraz Urząd Miasta Torunia.

Źródła zmian

Najważniejsze przepisy związane z selektywną zbiórką odpadów wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To ta ustawa, zmieniona przez Sejm we wrześniu ubiegłego roku, wprowadziła powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości w Polsce. Gminy otrzymały okres przejściowy, aby dostosować swoje przepisy lokalne w tym zakresie. I właśnie w przypadku naszego miasta z początkiem 2021 roku wchodzą w życie ostatnie z całego pakietu uchwał Rady Miasta Torunia, dotyczących odpadów komunalnych.

Obecnie w Toruniu nieselektywną zbiórkę odpadów deklarują właściciele 1600 nieruchomości, 1100 w domach jednorodzinnych i 500 dla budynków wielorodzinnych. Nieruchomości te zamieszkuje ok. 5150 gospodarstw domowych, czyli 6% wszystkich gospodarstw domowych naszego miasta. Dla wszystkich nowy rok oznaczać będzie zmianę nawyków dotyczących gromadzenia odpadów komunalnych.

Zasady segregacji

Selektywna zbiórka odpadów nie może odbywać się w dowolny sposób. Segregując odpady w domu należy kierować się jedną główną zasadą – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Pozostałe odpady resztkowe gromadzimy w dotychczas użytkowanym pojedynczym pojemniku na odpady zmieszane. Zasady segregacji odpadów są obecnie takie same w całej Polsce i zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Jak dokładnie segregować odpady prezentujemy na podstronach naszego serwisu: strona dla domów jednorodzinnych, strona dla budynków wielorodzinnych.

Nieruchomości, na których odpady nie były do tej pory zbierane w sposób selektywny, zostaną wyposażone w pojemniki i/lub worki umożliwiające segregację odpadów. Operacja ta zostanie wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Torunia przez toruńskie MPO. Nie ma konieczności zgłaszania takiego zapotrzebowania przez mieszkańców.

Kontrole segregacji

Od początku przyszłego roku nie będą już występować stawki za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, które dotychczas mieli do wyboru właściciele nieruchomości. W zamian określono tzw. podwyższone stawki opłaty. Stawki te zostaną nałożone za okres, w którym kontrole kilkakrotnie wykażą brak selektywnej zbiórki odpadów.

Właściwe segregowanie odpadów będzie kontrolowane, a w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowane będą odpowiednie czynności, włącznie z podwojeniem opłaty za wywóz śmieci. Od tej pory pracownicy MPO opróżniający pojemniki, będą zgłaszać przełożonym, jeśli zauważą że śmieci nie są segregowane, bądź są segregowane niewłaściwie. Ponadto co miesiąc zespół sprawdzający wyrywkowo będzie kontrolował 50 punktów wywozowych. Jeśli więcej niż 5% objętościowo w pojemniku stanowić będą odpady niezgodne z opisem, MPO wykona dokumentację fotograficzną, a odpady odbierze jako zmieszane.

W oparciu o otrzymane od spółki MPO zawiadomienie gmina będzie wszczynać postępowanie podatkowe, zmierzające do ustalenia, czy rzeczywiście zasady selektywnej zbiórki zostały naruszone i czy istnieją przesłanki do określania wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami. Jeśli te informacje się potwierdzą, gmina nałoży dwukrotną w stosunku do podstawowej opłatę za miesiąc, w którym stwierdzono niestosowanie się do zasad selektywnego zbierania odpadów. Istotne jest jednak to, że niedopełnienie obowiązku segregacji odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie. Pomyłki o charakterze incydentalnym nie powinny mieć wpływu na podwyższenie opłaty, Urząd Miasta zamierza przede wszystkim postawić na informowanie i edukację o zasadach segregacji odpadów.

 

Stawki za odbiór odpadów od 1 stycznia 2021 r.:

Zabudowa jednorodzinna

Stawka podstawowa: 15 zł/ osobę na miesiąc
Stawka podwyższona: 30 zł za miesiąc, w którym nieprawidłowo prowadzono selektywną zbiórkę.

Zabudowa wielorodzinna

Stawka podstawowa: 14 zł/ osobę na miesiąc
Stawka podwyższona: 28 zł za miesiąc, w którym nieprawidłowo prowadzono selektywną zbiórkę.